Asunto-osakeyhtiöasiat

Hallitus ja isännöitsijä

Hallitus johtaa yhtiön käytännön toimintaa

Yhtiöllä on oltava hallitus, joka johtaa yhtiön käytännön toimintaa. Hallituksen tehtäviin kuuluu huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan järjestämisestä.

Hallitus ei voi ilman yhtiökokouksen päätöstä ryhtyä toimiin, jotka ovat epätavallisia tai laajakantoisia taikka vaikuttavat olennaisesti asumiseen taikka asumiskustannuksiin. Vähäisempiin toimiin hallitus voi ryhtyä hyväksytyn talousarvion puitteissa.

Hallitukseen on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin edellyttää suurempaa määrää. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ellei yhtiöjärjestys edellytä määräenemmistöä.

Isännöitsijä on taloyhtiön toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiökokous niin päättää. Hallitus valitsee isännöitsijän ja valvoo sen toimintaa. Isännöitsijä on ikään kuin taloyhtiön toimitusjohtaja. Hän huolehtii yhtiön juoksevasta, päivittäisestä hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön johdon vahingonkorvausvastuu

Hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Sekä hallitus että isännöitsijä on asunto-osakeyhtiölain mukaan velvollinen korvaamaan tehtävässään huolimattomuudellaan aiheuttamansa vahingon.