Rakentaminen

Urakan kokoukset ja toimtukset
Rakennushankkeen aikana tilaajan ja urakoitsijan välillä pidetään useita kokouksia ja toimituksia. YSE 1998 sopimusehtojen pykälissä 63 – 77 on lausuttu erikseen näistä. Molempien osapuolten tulee huolehtia siitä, että kokouksissa ja toimituksissa lausutut pyynnöt ja huomautukset tulevat merkityiksi pöytäkirjoihin mahdollisimman yksiselitteisesti myöhempien erimielisyyksien välttämiseksi.

Tärkeimpiä yhteisistä kokouksista ja toimituksista ovat suunnitelmakatselmus, urakkasuoritukseen liittyvä katselmus, työmaakokoukset, tarkastustoimitukset, säädösten edellyttämät tarkastukset, vastaanottotarkastus, taloudellinen loppuselvitys ja takuutarkastus.

YSE 1998 sisältää osapuolille velvollisuuksia koskien kokouksia ja toimituksia. Esimerkiksi kummankin sopijapuolen on esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaatimukset perusteiltaan yksilöitynä viimeistään vastaanottotarkastuksessa sillä uhalla, että oikeus näiden vaatimusten tekemiseen on muutoin menetetty. Vastaanottotarkastuksessa vain perusteeltaan esitetyt vaatimukset voidaan kuitenkin määriltään ottaa käsiteltäväksi vielä loppuselvitystilaisuudessa. Taloudellisessa loppuselvityksessä sopijapuolten on esitettävä toisiinsa kohdistuvien vaatimusten määrät puhevaltansa menettämisen uhalla.